FACTUURVOORWAARDEN

  1. De betalingstermijn bedraagt veertien kalenderdagen waarbinnen de factuur via bankoverschrijving dient voldaan te worden. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 10% alsmede een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van € 100 als schadebeding. 
  2. Alle verschuldigde erelonen zullen steeds ingevorderd worden, ongeacht het bedrag. 
  3. Elke bestelling betekent aanvaarding door de cliënt van de voorwaarden. 
  4. De cliënt hoort de geleverde prestaties onmiddellijk na ontvangst na te kijken. Klachten, zowel wat de geleverde prestaties als de factuur betreft, zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 8 dagen na levering worden geformuleerd, worden niet meer aanvaard. 
  5. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 
  6. Elke conflicterende opdracht kan geweigerd worden.